PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

1. Pacientai, atvykę į ligoninę dėl planinės medicinos pagalbos arba būtinosios medicinos pagalbos, kreipiasi į Bendrojo skyriaus priėmimo kabinetą.

2. Ligonių planinis hospitalizavimas atliekamas darbo dienomis nuo 8.00-15.00 val.

3. Pacientas, atvykęs į VšĮ Šv. Roko ligoninės priėmimo kabinetą ir norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus), privalo pateikti šiuos dokumentus:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;

3.2. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;

3.3. medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a), jeigu išduotas ne elektroninis siuntimas.

4. Būtinoji medicinos pagalba VšĮ Šv. Roko ligoninėje teikiama nemokamai visą parą.

5. Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių ir (arba) įstatyminių atstovų ir (arba) paciento atstovų pagal pavedimą sutikimu. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti, kai yra grėsmė neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti, sprendimą dėl sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimą priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Apie tai pažymima paciento gydymo stacionare ligos istorijoje.

6. Paciento įstatyminiai atstovai ar paciento atstovai pagal pavedimą privalo pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus (asmens tapatybės kortelę, pasą, globą / rūpybą patvirtinančius dokumentus).

7. Rašytines sutikimų formas, patvirtintas VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus, reikalingas informacijos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir invazinėms ir (ar) intervencinėms procedūroms ligoninėje, pasirašo pacientas ir / ar paciento įstatyminis atstovas / atstovas pagal pavedimą.