INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA:

1. Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą, slaugą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (arba jo atstovo) sutikimą, kuriame nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai.

2. Be raštiško paciento arba jo atstovo sutikimo informacija teikiama:

2.1. asmenims, kuriuos pacientas ar jo atstovas pasirašytinai nurodė paciento valios pareiškimo formoje;

2.2. asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę;

2.3. paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams, kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo.

2.4. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose buvo gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

2.5. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

2.6. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms;

2.7. kitoms institucijoms, kurioms teisę gauti konfidencialią informaciją suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

3. Visa informacija apie paciento buvimą ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

4. Informacija apie pacientą telefonu neteikiama.

5. Žiniasklaidos atstovai bendrauti su pacientu, jį filmuoti ar fotografuoti Ligoninėje gali tik informavę Ligoninės administraciją bei gavę paciento ar jo atstovo rašytinį sutikimą.

LIGOS ISTORIJOS IR KITŲ MEDICINOS DOKUMENTŲ IŠRAŠŲ AR KOPIJŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

1. Pacientas arba jo atstovas, norėdamas gauti rašytinę informaciją iš ligos istorijos ar kitų medicinos dokumentų, pateikia raštišką prašymą Šv. Roko ligoninės direktoriui. Pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

2. Įstaigos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, pateikia prašymą raštu ir raštišką paciento sutikimą. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, Šv. Roko ligoninės atsakingas darbuotojas turi teisę tai patikslinti.

3. Ligos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ligoninėje, gali būti duodami juridiniams asmenims. Dokumentai šioms įstaigoms išduodami pateikus raštišką tos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą arba kitą dokumentą.

4. Teikiamą rašytinę informaciją apie pacientą pasirašo ją rengęs gydytojas.

5. Rašytinės informacijos teikimo paslauga turi būti suteikta per 10 darbo dienų, o asmeniui pateikus rašytinį prašymą suteikti rašytinę informaciją su nuoroda „skubos tvarka“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

6. Kai rašytinės informacijos teikimo paslauga yra mokama, šių taisyklių 5 punkte nurodyti terminai skaičiuojami nuo išankstinio apmokėjimo (lėšų gavimo Ligoninėje) datos. Skubos tvarka teikiamos paslaugos kaina didinama 50 procentų.

7. Tuo atveju, kai ligoninė neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui sumokėtą įmoką.

Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas